Họp Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tháng 3 năm 2018

Về công tác tổ chức cán bộ, Ban thường vụ tiến hành bước đầu của quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 – 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025, làm cơ sở để tiếp tục lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố trong trung tuần tháng 3/2018.

 Ban Thường vụ cũng xem xét, thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã cho ý kiến đối với các vấn đề do UBND thành phố trình như: Phương án thu tiền khai thác Chợ Đức Xuân; báo cáo kết quả rà soát tiến độ thực hiện các khu dân cư đã được tỉnh cho chủ trương và đề xuất xin chủ trương đầu tư xây dựng các khu dân cư mới trên địa bàn thành phố./.