Họp Ban xây dựng ”Đề án phát triển thành phố Bắc Kạn”

Sau khi nghe thư ký thông qua dự thảo nội dung Đề cương ”Đề án phát triển thành phố Bắc Kạn” và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban xây dựng Đề án kết luận cơ bản nhất trí với các nội dung của Đề cương, giao nhiệm vụ cho các nhóm và từng thành viên phụ trách, soạn thảo các nội dung về diện tích, dân số, địa giới hành chính; về cơ chế tổ chức công tác cán bộ; nội dung Điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố giai đoạn 2019- 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Xây dựng điểm thu hút các nhà đầu tư để sản xuất, phát triển du lịch, kinh tế… Đồng thời đề nghị các thành viên gắn trách nhiệm được phân công phụ trách sớm hoàn thiện nội dung được giao soạn thảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra./.