Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn

Theo chỉ tiêu cấp trên giao năm 2018 thành phố Bắc Kạn sẽ phải gọi 80 công dân nhập ngũ (Trong đó, tham gia nghĩa vụ quân sự có 60 công dân, nghĩa vụ công an có 20 công dân). Tuy nhiên theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ gặp phải khó khăn. Qua việc tổ chức khám và khám bổ sung sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018 cho 145 công dân của các xã phường trên địa bàn có 78 công dân đủ sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ, 67 công dân không đủ sức khỏe.

Tại cuộc họp, Hội đồng NVQS các xã, phường đã đánh giá các mặt làm được và các mặt hạn chế trong quá trình khám tuyển.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn yêu cầu các xã phường tiếp tục rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Tham mưu làm tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng. Kịp thời báo cáo những khó khăn, hạn chế để có giải pháp khắc phục, góp phần làm tốt công tác tuyển quân năm 2018.