Hợp tác xã Minh Anh đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021

Đại hội HTX Minh Anh đã thông qua dự thảo Điều lệ hợp tác xã, phương án sản xuất kinh doanh, danh sách các thành viên tham gia hợp tác xã.

 Hợp tác xã Minh Anh có 10 thành viên, hoạt động với mục tiêu tương trợ, giúp đỡ các thành viên của hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. Hợp tác xã hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng dân chủ trong quản lý. Với các ngành nghề kinh doanh: Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cây lâm nghiệp, thu gom rác thải nông nghiệp…Sau khi thành lập đi vào hoạt động, mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, biến động nhưng các thành viên trong hợp tác xã đã cố gắng trụ vững để cung cấp ra thị trường những sản phẩm sạch, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có 07/47 hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả theo luật hợp tác xã năm 2003 và cần tổ chức lại theo luật hợp tác xã năm 2012. Vì vậy hợp tác xã Minh Anh, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn là một trong số hợp tác xã đầu tiên của thành phố tổ chức đại hội lại HTX theo Luật 2012.

Trên cơ sở bổ sung về nội dung điều lệ, thống nhất về các phương án kinh doanh, các thành viên hợp tác xã Minh Anh đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên, Bầu 01 chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã và bầu kiểm soát viên gồm 01 thành viên./.