Họp thống nhất triển khai Kế hoạch bảo vệ thi công xây dựng hàng rào để quản lý tránh tái lấn chiếm đất

Ngày 19/5/2022, đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch bảo vệ thi công xây dựng hàng rào để quản lý tránh tái lấn chiếm đối với khu đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH may công nghiệp Bắc Kạn (giai đoạn 2) giao cho UBND thành phố Bắc Kạn quản lý tại Quyết định số 265/QĐ – UBND ngày 19/2/2019.

 Đồng chí Nguyễn Duy Diệp – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch bảo vệ thi công xây dựng hàng rào.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Giải phóng mặt bằng thành phố thông qua nội dung Kế hoạch bảo vệ thi công xây dựng hàng rào để quản lý tránh tái lấn chiếm đất của UBND thành phố, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, đánh giá tình hình, sự cần thiết, thời gian, địa điểm, phương án phối hợp, huy động lực lượng bảo vệ thi công xây dựng hàng rào để quản lý tránh tái lấn chiếm đối với khu đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH may công nghiệp Bắc Kạn (giai đoạn 2). Đại diện một số phòng, ban, đơn vị liên quan và chủ đầu tư đã cùng phân tích, tham góp ý kiến, thống nhất đề xuất UBND thành phố, tiếp tục mời Công ty may công nghiệp Bắc Kạn đến làm việc và ra thông báo với công ty may về kế hoạch bảo vệ thi công xây dựng hàng rào để quản lý tránh tái lấn chiếm đất. Rà soát lại tổng thể phương án bảo vệ thi công, việc huy động, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại thực địa, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Diệp – Phó Chủ tịch UBND thành phố nhất trí thời gian dự kiến ngày 31/5/2022 tiến hành bảo vệ thi công xây dựng hàng rào để quản lý tránh tái lấn chiếm đối với khu đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH may công nghiệp Bắc Kạn (giai đoạn 2). Giao Ban GPMB thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ các nội dung trong Kế hoạch để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện đầy đủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thuận lợi khi triển khai bảo vệ hiện trường. Trong quá trình thực hiện, các phòng, ban, đơn vị liên quan sẽ huy động lực lượng hợp lý; kịp thời đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn (nếu có)./.

Minh Cường