Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc, công đoàn Giáo dục thị xã công tác nữ công năm 2015

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết Đại hội XI Phụ nữ Việt Nam; tăng cường việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, chỉ tiêu của Hội nghị nhiệm kỳ Công đoàn thị xã Bắc Kạn, của Đại hội VIII Công đoàn tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đối với công tác nữ công phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

2. Tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng các cấp; về xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh; về các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lao động nữ, trong đó tập trung vào Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương như kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tháng Công nhân (tháng 5), Tháng hành động Vì trẻ em (1/6-30/6), Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…

 4. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn “Về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

         5. Nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan lao động nữ, vì sự tiến bộ phụ nữ; chú trọng kiểm tra việc thực hiện những quy định riêng đối với lao động nữ được quy định trong Bộ luật Lao động và các quy định của pháp luật về Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, Dân số – kế hoạch hóa gia đình.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 (số 1273/CT-TLĐ ngày 5/8/2011); Chiến lược, Chương trình hành động Quốc gia về công tác Dân số-Gia đình-Trẻ em.

7. Tổ chức tốt các hoạt động tương thân tương ái trong nữ CNVCLĐ, vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, bảo vệ giáo dục trẻ em, tổ chức thăm, tặng quà cho nữ có hoàn ảnh khó khăn; Duy trì có hiệu quả nguồn quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”, quỹ “Mái ấm công đoàn” và chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

* Một số hình ảnh trong Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật” của nữ CNVCLĐ thị xã


năm 2012

* Một số hình ảnh của Hội thi “Cán bộ nữ công thanh lịch thị xã Bắc Kạn” năm 2013

8. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công, kỹ năng hoạt động; tập huấn về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Phát hiện, giới thiệu nữ CNVCLĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị được khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

9. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; phát hiện, giới thiệu nữ CNVCLĐ, nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu, có trình độ, có năng lực và uy tín tham gia vào cấp uỷ Đảng các cấp.

Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng các cấp, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự nhiệt tình, trách nhiệm của Ban nữ công các CĐCS nhất là sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ nữ CNVCLĐ trong toàn thị xã công tác nữ công trong năm 2015 sẽ đạt được những kết quả đáng khích lệ./.