Hướng dẫn giải quyết hồ sơ khen thưởng tổng kết kháng chiến còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Tải văn bản hướng dẫn tại đây: Công văn 856/HD-SNV.pdf