Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 6666 ngày 16.8.2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị