Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 6900/UBND – KGVX Ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn