Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay

Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn số 7128/HD- UBND về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên