HƯỚNG DẪN Tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ( giảm nghèo về thông tin )

Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 25/HD-TU Tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ( giảm nghèo về thông tin )

Nguồn: Thành ủy