HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyHƯỚNG DẪN số 01/HD-TTVHTT&TT Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Kạn