Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước

Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn