Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Nguồn: Văn phòng Thành ủy Bắc Kạn