Hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026;HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (mẫu 4b từ 6-10 ĐB HĐND các cấp)