Hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ tuyên truyền về phòng chống thiên tai”

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 587 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố Bắc Kạn về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ tuyên truyền về phòng chống thiên tai”;

Văn bản số 10/TWPCTT ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Nguồn: Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn