Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động ngành Công thương lần thứ I năm 2017