Kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kan

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số:246/KH – UBND ngày 30/12/2022 kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố Bắc Kan.