KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong bảo vệ môi trường và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đặc biệt là các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn, đảm bảo thực hiện theo đúng  quy định pháp luật bảo vệ môi trường. Từ đó nâng cao ý thức, tự giác bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân góp phần ngăn ngừa hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Kế hoạch: Kế hoạch bảo vệ môi trường28.signed

 

UBND thành phố Bắc Kạn