KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

Nguồn: Văn phòng HDND-UBND TP Bắc Kạn