KẾ HOẠCH Cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2022

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2022

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn