KẾ HOẠCH Đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với tình huống dịch bệnh đã có sự lây chéo trong cộng đồng

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với tình huống dịch bệnh đã có sự lây chéo trong cộng đồng

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn