KẾ HOẠCH Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 101/KH-ĐTN Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: BCH Đoàn thành phố Bắc Kạn