KẾ HOẠCH Điều chỉnh,bổ sung kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thành phố “Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kạn năm 2023”

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 106/KH-UBND Điều chỉnh,bổ sung kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thành phố “Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kạn năm 2023”

Nguồn: UBND thành phố