KẾ HOẠCH Điều tra cơ sở hành chính tại thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Điều tra cơ sở hành chính tại thành phố Bắc Kạn năm 2021

Nguồn:Phòng Nội Vụ Thành Phố Bắc Kạn