KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG số 780/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 187/KH-TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn