KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, Người có công với cách mạng thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, Người có công với cách mạng thành phố Bắc Kạn năm 2022

Nguồn:UBND Thành phố Bắc Kạn