KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn