KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 80/KH-UBND Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố