KẾ HOẠCH Hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2022