KẾ HOẠCH Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023, nâng cao các chỉ số năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 386/KH-UBND Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023, nâng cao các chỉ số năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn