KẾ HOẠCH Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, duy trì và nâng cao chỉ số CCHC năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 122/KH-UBND Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, duy trì và nâng cao chỉ số CCHC năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn