KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 113/KH-UBND Nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn