KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn