KẾ HOẠCH Phát động Phong trào thi đua “Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025”

Xem chi tiết nội dung tại đây:Kế hoạch phát động Phong trào thi đua Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025;

Quyết định số 528 của UBND tỉnh

Quyết định số 610 của UBND tỉnh

Quyết định số 676 của UBND tỉnh

-Quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ

-Quyết định số 940 của UBND tỉnh

Chỉ thị số 09 của Tỉnh ủy