KẾ HOẠCH Phát động Tháng an toàn PCCC và các hoạt động kỷ niệm “Ngày toàn dân PCCC, 04/10/2022” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn