KẾ HOẠCH Phát động và tố chức triển khai Đợt thi đua ” Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023 ”

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 680/KH-UBND Phát động và tố chức triển khai Đợt thi đua ” Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023 ”

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn