Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn