KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 

Nguồn: UBND Thành phố Bắc Kạn