Kế HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đến năm 2030

Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế HOẠCH số 195/KH-UBND Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đến năm 2030

Nguồn: UBND thành phố