KẾ HOẠCH số 141/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 02 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 141/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 02 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới 

Nguồn: UBND thành phố