KẾ HOẠCH số 201/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 50/KL-TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ” một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu quả ” 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 201/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 50/KL-TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ” một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu quả ” 

Nguồn: UBND thành phố