Kế hoạch số 265, ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước cách ly tập trung tại Trung đoàn 750 tỉnh Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch số 265 ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước cách ly tập trung tại Trung đoàn 750 tỉnh Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn