Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (từ ngày 10/11 – 10/12 năm 2020).

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (từ ngày 10/11 – 10/12 năm 2020).