Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Bắc Kạn

 Trong tháng 12/2017, phòng tài nguuyên môi trường thành phố Bắc Kạn đã hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2349/QĐ – UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Bắc Kạn. Trong đó có 70 công trình dự án của các đơn vị, tổ chức, cá nhân được đăng ký thực hiện trên địa bàn thành phố. Tháng 02/2018 sau khi được sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai đến UBND các xã, phường để thực hiện và niêm yết công khai./.