KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo