KẾ HOẠCH Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn năm 2022

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn