KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình bơi an toàn,phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại ĐâyKẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình bơi an toàn,phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố