KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030

Nguồn:Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn