KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn